Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Cái gì quý nhất - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Đoạn 2:

         Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “ Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!”

         Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc !”

ppt 10 trang Thu Yến 14/12/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Cái gì quý nhất - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_cai_gi_quy_nhat_truong_tieu_hoc_co_n.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Cái gì quý nhất - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. Chia đoạn: - Đoạn 1: “ Một hôm” “sống được không?” - Đoạn 2: “Quý và Nam” “phân giải” - Đoạn 3: “ Nghe xong” “ mà thôi”
  2. Đoạn 1: Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?”
  3. Đoạn 2: Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “ Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!” Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc !”
  4. Đoạn 3: Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói: - Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ? Đó chính là người lao động, các em ạ.
  5. Quan niÖm Nh©n vËt LÝ lÏ b¶o vÖ vÒ c¸i quý nhÊt Hïng lóa g¹o lóa g¹o nu«i sèng con ngêi. cã vµng lµ cã tiÒn, cã tiÒn Quý vµng sÏ mua ®îc lóa g¹o. cã th× giê míi lµm ra ®îc Nam th× giê lóa g¹o, vµng b¹c. ngêi lao ®éng lµm ra lóa g¹o, ThÇy gi¸o ngêi lao ®éng vµng b¹c vµ lµm cho th× giê kh«ng tr«i qua v« vÞ.
  6. Nội dung: Câu chuyện khẳng định: người lao động là quý nhất.
  7. Hïng nãi: “Theo tí, quý nhÊt lµ lóa g¹o. C¸c cËu cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng ?“ Quý vµ Nam cho lµ cã lÝ. Nhng ®i ®îc m¬i bíc, Quý véi reo lªn: “B¹n Hïng nãi kh«ng ®óng. Quý nhÊt ph¶i lµ vµng. Mäi ngêi ch¼ng thêng nãi quý nh vµng lµ g× ? Cã vµng lµ cã tiÒn, cã tiÒn sÏ mua ®îc lóa g¹o!“ Nam véi tiÕp ngay: “Quý nhÊt lµ th× giê. ThÇy gi¸o thêng nãi th× giê quý h¬n vµng b¹c. Cã th× giê míi lµm ra ®îc lóa g¹o, vµng b¹c!“ * * * * * * * * * * *
  8. Kính chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ!