Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Tuần 3: Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

Bài 1: Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

Gợi ý:

1. Gia đình em gồm những ai?

2. Kể cụ thể về từng người trong gia đình:

-Mọi người thường làm những công việc gì?

-Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? (Tính tình, sở thích...)

-Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào?

3. Tình cảm của em đối với gia đình.

ppt 8 trang Thu Yến 15/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Tuần 3: Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_3_tuan_3_ke_ve_gia_dinh_dien_vao_g.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Tuần 3: Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

  1. tËp l µ m v ¨ n l í p 3
  2. TËp lµm v¨n KÓ vÒ gia ®×nh - §iÒn vµo giÊy tê in s½n
  3. Bài 1: Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen. Gợi ý: 1. Gia đình em gồm những ai? 2. Kể cụ thể về từng người trong gia đình: - Mọi người thường làm những công việc gì? - Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? (Tính tình, sở thích ) - Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào? 3. Tình cảm của em đối với gia đình.
  4. Bài 2: Dựa theo mẫu dưới đây, hãy viết lá đơn xin nghỉ học.
  5. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Đéc lËp – Tù do – H¹nh phóc Hà ., Nội ngày tháng25 .năm .9 2014 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A4 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Em tên là: .Nguyễn Châu Anh Học sinh lớp: 3A2 Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ buổi học: Thứ sáu ngày 26 tháng 9 năm 2014 Lí do nghỉ học: .Vì em bị ốm Em xin hứa: sẽ học bài và chép bài đầy đủ Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh