Bài giảng Toán Lớp 1 - Phép trừ trong phạm vi 6 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Tính :

5 + 1 =        4 + 2 =       3 + 3 =

6 - 5 =         6 - 2 =        6 -  3 =

6 - 1 =         6 - 4 =        6 - 6 =

5 + 1 = 6

6 – 5 = 1

6 – 1 = 5

Tính :

6 – 4 – 2 =                   6 – 2 – 1 =  

6 – 2 – 4 =                   6 – 1 – 2 =

                      6 – 3 – 3 =

                      6 – 6       =
ppt 13 trang Thu Yến 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Phép trừ trong phạm vi 6 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_phep_tru_trong_pham_vi_6_truong_tieu_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Phép trừ trong phạm vi 6 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. 6 - 1 = 5
 2. 6 - 5 = 1
 3. 4 6 2 6 - 2 = 4 6 - 4 = 2
 4. 3 6 3 6 - 3 = 3
 5. 6 - 1 = 5 66 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3
 6. 6 - 1 = 5 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3
 7. 6 - 1 = 5 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3
 8. 6 – 1 = 5 6 – 5 = 1 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 – 6 – 3 = 3 6 3 = 3
 9. 1  Tính : 6 6 6 6 6 6 - - - - - - 3 4 1 5 2 0 3 2 5 1 4 6
 10. 2 Tính :  5 + 1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3 6 - 1 = 5 6 - 4 = 2 6 - 6 = 0
 11. 5 + 1 = 6 6 – 5 = 1 6 – 1 = 5
 12. 3 Tính :  6 – 4 – 2 = 0 6 – 2 – 1 = 3 6 – 2 – 4 = 0 6 – 1 – 2 = 3 6 – 3 – 3 = 0 6 – 6 = 0
 13. 4  Viết phép tính thích hợp: 6 – 1 = 5 6 – 2 = 4