Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị chia. Số chia. Thương - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Chú ý:  6 : 2 cũng gọi là thương  

Số bị chia

Số chia

Thương

    12       :     2      =

Hãy nêu các thành phần của phép chia trên?

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Tính nhẩm:

2 x 3 =

6 :  2 =

2 x 4 =

8 :  2 =

2 x 5 =

10 : 2 =

2 x 6 =

12 : 2 =
ppt 13 trang Thu Yến 14/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị chia. Số chia. Thương - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_2_so_bi_chia_so_chia_thuong_truong_tieu_h.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị chia. Số chia. Thương - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. 6 : 2 = 3 SèSè bÞbÞ chia Sè chia ThTh¬ng¬ng Chó ý: 6 : 2 còng gäi lµ th¬ng Sè bÞ chia Sè chia Th¬ng 6 : 2 = 3 Th¬ng
 2. To¸n Sè bÞ chia – sè chia – th¬ng 12 : 2 = 6 H·y nªu c¸c thµnh phÇn cña phÐp chia trªn?
 3. Bµi 1: TÝnh råi ®iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng (theo mÉu): PhÐp chia Sè bÞ chia Sè chia Th¬ng 8 : 2 = 4 8 2 4 10 : 2 = 5 10 2 5 14 : 2 = 7 14 2 7 18 : 2 = 9 18 2 9 20 : 2 =10 20 2 10
 4. Bµi 2: TÝnh nhÈm: 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 6 : 2 = 3 8 : 2 = 4 10 : 2 = 5 12 : 2 = 6
 5. Bµi 3: ViÕt phÐp chia vµ sè thÝch hîp vµo « trèng (theo mÉu): PhÐp nh©n PhÐp chia Sè bÞ chia Sè chia Th¬ng 8 : 2 = 4 8 2 4 2 x 4 = 8 8 : 4 = 2 8 4 2 12 : 2 = 6 12 2 6 2 x 6 = 12 12 : 6 = 2 12 6 2 18 : 2 = 9 18 2 9 2 x 9 = 18 18 : 9 = 2 18 9 2
 6. Trß ch¬i
 7. Run g c h u « n g v µ n g
 8. ViÕt kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 18 : 2 = ? 9
 9. Đố con:trong phÐp chia 24 : 3= 8; 3 ®îc gäi lµ sè chia
 10. Viết mét phÐp chia cã sè bÞ chia lµ sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè vµ th¬ng b»ng 5. 10 : 2 = 5