Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Phòng tránh bị xâm hại - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Một số điểm cần lưu ý để phòng tránh bị xâm hại:

Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ;

Không ở trong phòng kín một mình với người lạ;

Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không có lí do;

Không đi nhờ xe người lạ;

- Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình, ….

ppt 20 trang Thu Yến 14/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Phòng tránh bị xâm hại - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_phong_tranh_bi_xam_hai_truong_tieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Phòng tránh bị xâm hại - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI
 2. PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI SGK TRANG 38, 39
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ Cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV/AIDS?
 4. Đường đó vắng lắm, Chúng mình đi chúng ta không nên đi đường tắt cho nhanh có được không? 1
 5. Mẹ tớ dặn phải về sớm, không được đi một mình vào buổi tối Hãy còn sớm, cậu về làm gì vậy? 2
 6. Cảm ơn, cháu có Cháu đi còn xa không? thể tự đi được Lên xe chú cho đi nhờ. 3
 7. Một số điểm cần lưu ý để phòng tránh bị xâm hại: - Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ; - Không ở trong phòng kín một mình với người lạ; - Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không có lí do; - Không đi nhờ xe người lạ; - Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình, .
 8. Tình huống 1: Nam đến nhà Mạnh chơi. Gần 9 giờ tối, Nam đứng dậy định về thì Mạnh cứ rủ ở lại xem đĩa phim hoạt hình cậu mới được ba mua cho hôm qua. Nếu em là Nam em sẽ làm gì khi đó? Tình huống 2: Trời mùa hè nắng chang chang. Hôm nay mẹ đi công tác nên Hà phải đi bộ về nhà. Đang đi trên đường thì gặp một chú đi xe gọi cho Hà đi nhờ. Theo em Hà cần làm gì khi đó? Tình huống 3: Minh đang học bài thì nghe tiếng gọi ngoài cổng. Minh hé cửa thì nhận ra thấy một người lạ nói là bạn của bố muốn vào nhà đợi bố Minh. Nếu là Minh em sẽ làm gì?
 9. PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI Những việc cần làm khi bị xâm hại 1. Khi có nguy cơ bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì? 2. Trong trường hợp bị xâm hại chúng ta sẽ làm gì? 3. Hãy liệt kê danh sách những người mà khi cần bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự. THẢO LUẬN NHóM 4
 10. ? - Noùi ngay vôùi ngöôøi lôùn ñeå ñöôïc chia seû vaø höôùng caùch giaûi quyeát.
 11. Những việc cần làm khi bị xâm hại *Khi1. Khi có nguy có cơnguy bị xâm cơ hại,bị xâmchúng hại, ta cần chúng phải: -Đứngta cần ngay phải dậy làm đi gì?chỗ khác, tới chỗ có nhiều người. - Đứng dậy lùi ra xa để kẻ đó không đụng vào người mình - Hét to, kêu cứu *2Trong. Trong trường trường hợp hợp bị bị xâm xâm hại hại chúng chúng ta ta phsẽải làm nói gì?ngay với người lớn để được chia sẻ và hướng dẫn cách giải quyết ứng phó
 12. Những việc cần làm khi bị xâm hại 3Danh. Hãy sáchliệt kê những danh người sách những mà khi người cần bạn mà cókhi thể tincần cậy bạn chia có thể sẻ, tintâm cậy sự: chia sẻ, tâm sự. - Bố mẹ, ông bà, anh chị, cô giáo, cô tổng phụ trách, cô, chú, bác,
 13. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý ĐỂ PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI - Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ. - Không ở trong phòng kín một mình với người lạ; - Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do. - Không đi nhờ xe người lạ. - Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình. Xung quanh chúng ta có nhiều người đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn. Chúng ta có thể chia sẻ,tâm sự để kiếm tìm sự giúp đỡ khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu,
 14. TÌM CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
 15. TÌM CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG * Caùch chôi: neáu yù ñuùng em ñöa theû đỏ coøn sai em ñöa theû xanhû. Khi bò xaâm haïi baïn caàn laøm gì? a) Keå ngay vieäc ñoù vôùi ngöôøi tin caäy ñeå nhôø giuùp ñôõ. b) Coá tình che daáu vaø töï mình giaûi quyeát. c) Toá caùo vôùi cô quan, toå chöùc coù traùch nhieäm neáu söï vieäc laø nghieâm troïng. d) Khi gaëp chuyeän lo laéng, sôï haõi phaûi chia seû, taâm söï ñeå ngöôøi khaùc giuùp ñôõ.