Bài giảng Thể dục Lớp 5 - Bài 29: Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Thỏ nhảy” - Nguyễn Văn Phúc

III.Nội dung và phương pháp lên lớp:

1.Phần mở đầu:

  a. Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học

  b. Khởi động:

  - Chạy quanh sân tập theo nhạc.

  - Đứng thành vòng tròn, quay mặt vào trong để khởi động các khớp.

ppt 19 trang Thu Yến 16/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thể dục Lớp 5 - Bài 29: Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Thỏ nhảy” - Nguyễn Văn Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_the_duc_lop_5_bai_29_bai_the_duc_phat_trien_chung.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thể dục Lớp 5 - Bài 29: Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Thỏ nhảy” - Nguyễn Văn Phúc

 1. trêng tiÓu häc minh khai a Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Văn Phóc M«n : ThÓ dôc - Líp 5 Tæ : Chuyªn BiÖt
 2. Bµi 29 Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung Trß ch¬i “Thá nh¶y”
 3. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp: 1.Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học b. Khởi động: - Chạy quanh sân tập theo nhạc. - Đứng thành vòng tròn, quay mặt vào trong để khởi động các khớp. * Chơi trò chơi “ §øng ngåi theo lệnh ”.
 4. 2. Phần cơ bản: 2.1. KiÓm tra bµi cò. - Gäi 2 - 3 Häc sinh lªn tËp 3 – 4 ®éng t¸c. 2.2. ¤n tËp bµi thÓ dôc. - Lần 1: Tập từng động tác. Lần 1 - 2: tập liên hoàn 8 động tác theo nhịp hô của cán sự líp, GV quan s¸t sửa sai cho học sinh.
 5. * Nh÷ng ®éng t¸c thường mắc sai khi tËp: 1. §éng t¸c Ch©n: 2 . §éng t¸c Th¨ng b»ng: 3 . §éng t¸c Nh¶y:
 6. §éng t¸c ch©n A B NhÞp 1 Sai §óng
 7. §éng t¸c ch©n A NhÞp 3 B Sai §óng
 8. §éng t¸c Th¨ng b»ng A NhÞp 1 B Sai §óng
 9. §éng t¸c Th¨ng b»ng A NhÞp 2 B Sai §óng
 10. §éng t¸c bËt nh¶y - sai
 11. §éng t¸c bËt nh¶y - ®óng
 12. Chia tæ tËp luyÖn: - GV ph©n tæ vµ vÞ trÝ tËp luyÖn HS tập 1-3 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp do tæ trëng điều khiển. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS tõng tæ. Tæ 1 Tæ 2 Tæ 4 Tæ 3
 13. 2.3 Chơi trò chơi “ Thá nh¶y ”:
 14. 2.3 Chơi trò chơi “ Thá nh¶y ”:
 15. 3. Phần kết thúc: a. Hồi tĩnh: Móa, hát theo nhạc bµi h¸t “Em yªu trêng em” b. Hệ thống kiến thức bài học. c. Nhận xét và đánh giá kết quả giờ học. d. Giao bài tập về nhà.
 16. B¸c hå tËp thÓ dôc
 17. Ch©n thµnh c¶m ¬n