Bài giảng Thủ công Khối 3 - Gấp, cắt, dán bông hoa (Tiết 2) - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

Thực hành

  -Mỗi học sinh cắt các bông hoa: bốn cánh, năm cánh, tám cánh. Các bông hoa có màu sắc, kích thước khác nhau.

- Trình bày và trang trí sản phẩm theo nhóm 4.

ppt 13 trang Thu Yến 15/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Khối 3 - Gấp, cắt, dán bông hoa (Tiết 2) - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thu_cong_khoi_3_gap_cat_dan_bong_hoa_tiet_2_truong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thủ công Khối 3 - Gấp, cắt, dán bông hoa (Tiết 2) - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

  1. Thủ công Gấp, cắt, dán bông hoa ( tiết 2)
  2. C¸c bíc gÊp, c¾t b«ng hoa 5 c¸nh - Cắt tờ giấy hình vuông có cạnh là 6 ô; - Gấp giấy giống như gấp ngôi sao 5 cánh; - Vẽ và cắt theo đường cong.
  3. * C¸c bíc GÊP, C¾T B¤NG HOA 4 C¸NH Bước 1: Bước 2: Bước 3:
  4. * C¸c bíc GÊP, C¾T B¤NG HOA 8 C¸NH Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4:
  5. Thùc hµnh - Mỗi học sinh cắt các bông hoa: bốn cánh, năm cánh, tám cánh. Các bông hoa có màu sắc, kích thước khác nhau. - Trình bày và trang trí sản phẩm theo nhóm 4.
  6. Một số lưu ý khi thực hành : + C¾t c¸c b«ng hoa cã c¸nh ®Òu nhau, ®êng c¾t gän, kh«ng nham nhë. + Lùa chän b«ng hoa cã mµu s¾c, kÝch thíc kh¸c nhau; trang trÝ thªm cµnh l¸. + Khi d¸n cÇn phÕt hå ®Òu, d¸n ph¼ng.
  7. Trưng bày sản phẩm
  8. Dặn dò - Thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n nh÷ng b«ng hoa vµ tr×nh bµy s¶n phÈm theo ý thÝch. - ¤n tËp l¹i c¸c bµi trong ch¬ng I.