Bài giảng Toán Lớp 2 - Số tròn chục trừ đi một số - Trường Tiểu học Hương Mạc 2

- 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2,viết 2 nhớ 1.

4 trừ 1 bằng 3, viết 3.

0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2,viết 2 nhớ 1.

- 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.

ppt 7 trang Thu Yến 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số tròn chục trừ đi một số - Trường Tiểu học Hương Mạc 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_so_tron_chuc_tru_di_mot_so_truong_tieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số tròn chục trừ đi một số - Trường Tiểu học Hương Mạc 2

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC 2 Môn toán lớp 2
  2. Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2015 TOÁN: Sè trßn chôc trõ ®I mét sè 40 - 0 không trừ được 8, - 8 lấy 10 trừ 8 bằng 2,viết 2 nhớ 1. 32 - 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 40 – 8 = 32 40 - 0 không trừ được 8, - lấy 10 trừ 8 bằng 2,viết 28 2 nhớ 1. 2 2 - 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 40 – 18 = 22
  3. Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2015 TOÁN: Sè trßn chôc trõ ®I mét sè 1. TÝnh: 6 0 5 0 9 0 8 0 3 0 8 0 9 5 2 1 7 1 1 5 4 5 1 4 5 8 8 6 3 1 9 2 6 2 .Tìm x: x + 4 = 40 12 + x = 60 x + 15 = 30 x = 40 – 4 x = 60 - 12 x = 30 - 15 x = 36 x = 48 x = 15
  4. Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2015 TOÁN: Sè trßn chôc trõ ®I mét sè 2 .Có 2 chục que tính, bớt 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? Tãm t¾t Bµi gi¶i Cã : 2 chôc que tÝnh Đæi 2 chôc = 20 Bít : 5 que tÝnh Cßn l¹i sè que tÝnh lµ: Cßn l¹i : .que tÝnh? 20 – 5 = 15 ( que tÝnh) иp sè: 15 que tÝnh
  5. Kết quả của phép tính 70 – 16 là: a) 50 b) 52 c) 64 d) 54
  6. Về nhà xem lại các bài tập Xem trước bài : 11 trừ đi một số trang 48