Bài giảng Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật - Đặng Thị Ngọc Hoa

Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy

     chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với

     chiều cao (cùng một đơn vị đo).

V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài.

b: Chiều rộng.

c: Chiều cao.
ppt 10 trang Thu Yến 16/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật - Đặng Thị Ngọc Hoa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_5_the_tich_hinh_hop_chu_nhat_dang_thi_ngo.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật - Đặng Thị Ngọc Hoa

 1. c thầy cụ về dự g cỏ giờ ừn th m ăm o l à ớ h Lớp: 5B p C GV: Đặng Thị Ngọc Hoa
 2. thể tích hình hộp chữ nhật 3 cm 1 cm3 4 cm 5 cm
 3. thể tích hình hộp chữ nhật chiều cao chiều chiều dài Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
 4. thể tích hình hộp chữ nhật b V: Thể tích hình hộp chữ nhật. a: Chiều dài. b: Chiều rộng. c c: Chiều cao. V = a x b x c a
 5. Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c a) a = 5cm ; b = 4cm ; c = 9cm V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3) b) a = 1,5m ; b = 1,1m ; c = 0,5m V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3) c) a = 2/5dm ; b = 1/3dm ; c = 3/4dm V = 2/5 x 1/3 x 3/4 = 1/10 (dm3)
 6. Bài 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng nh hình bên 15 cm 15 cm 12 cm 12 cm 5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 8cm 8cm
 7. 15 cm (2) 12 cm (1) 5 cm *Cách 1: Thể tích hình hộp chữ nhật thứ nhṍt là: 12 x 8 x 5 = 480 ( cm3 ) Chiều dài của hình hộp thứ hai là: 15 – 8 = 7 (cm) 6 cm Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm3) Thể tích của khối gỗ là: 8cm 480 + 210 = 690 (cm3) 15 cm *Cách 2: (1) 12 cm Thể tích hình hộp chữ nhật 1 là: (2) 5 cm 15 x 6 x 5 = 450 ( cm3 ) Chiều rộng của hình hộp thứ hai là: 12 – 6 = 6 (cm) Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là: 8 x 6 x 5 = 240 (cm3) 6 cm Thể tích của khối gỗ là: 450 + 240 = 690 (cm3) 8cm
 8. Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật 5 cm 10 cm 10 cm
 9. 7 cm 5 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm
 10. Bài giải Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình HCN ( phần nớc dâng lên) có đáy là đáy của bể cá và có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm) Thể tích hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3) Đáp số: 200cm3