Bài giảng Tập đọc Khối 3 - Tiếng ru - Bùi Thị Ngọc Dung

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoa

       Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

 Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em . Một ngôi sao chẳng sáng đêm

 Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

      Một người - đâu phải nhân gian ?

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !         Núi cao bởi có đất bồi

         Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ?

 Muôn dòng sông đổ biển sâu

  Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

                                                        Tố Hữu
ppt 31 trang Thu Yến 15/12/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Khối 3 - Tiếng ru - Bùi Thị Ngọc Dung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tap_doc_khoi_3_tieng_ru_bui_thi_ngoc_dung.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tập đọc Khối 3 - Tiếng ru - Bùi Thị Ngọc Dung

 1. y giỏi trƯờ n dạ ng viê TH o hồ iá t g ùn i g th i m ậ ộ Nhiệt liệt chào mừng u H Các thầy cô giáo tới dự giờ
 2. Tập đọc: Tiếng ru Tố Hữu
 3. *Từ: làmlàm mật nhõn gian lửalửa tàn nướcnước
 4. Tiếng ru 1 Con ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nớc; con chim ca, yêu trời Con ngời muốn sống, con ơi Phải yêuđồng đồng chí chí, yêu ngời anh em . 2 Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một ngời - đâu phải nhânnhân giangian ? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi ! 3 Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nớc còn ? Tố Hữu
 5. Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nớc còn ?
 6. Tỡm hiểu bài Con ong yờu hoa Con cỏ yờu nước Con chim yờu trời
 7. Con cỏ yờu nước vỡ cú nước cỏ mới sống được, mới bơi lội được. Con ong yờu hoa vỡ hoa cú mật ngọt giỳp ong làm mật. Con chim yờu trời vỡ chỉ cú bầu trời cao rộng mới đủ chỗ cho chim bay nhảy, ca hút.
 8. 2. Hóy nờu cỏch hiểu của em về mỗi cõu thơ trong khổ thơ 2? M: Một ngụi sao chẳng sỏng đờm  Một ngụi sao khụng làm nờn đờm sao sỏng Nhiều ngụi sao mới làm nờn đờm sao sỏng.
 9. Thảo luận nhóm 2. Hóy nờu cỏch hiểu của em về mỗi cõu thơ trong khổ thơ 2? Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một ngời - đâu phải nhân gian ? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !
 10. Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một thõn lỳa chớn khụng phải là mựa lỳa chớn. Vô vàn thân lúa chín mới làm nên mùa vàng.
 11. Hai cõu: “ Một người - đõu phải nhõn gian? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thụi!”
 12. Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng Một ngời - đâu phải nhân gian ? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !
 13. Núi không chê đất thấp vỡ núi nhờ có đất bồi mới cao
 14. Biển không chê sông nhỏ vỡ biển nhờ có nớc của muôn dòng sông mà đầy
 15. Khổ thơ 1 Con ong làm mật, yờu hoa Con cỏ bơi, yờu nước; con chim ca, yờu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yờu đồng chớ, yờu người anh em.
 16. Nội dung: Bài thơ khuyên con ngời sống giữa cộng đồng phải yêu thơng anh em, bạn bè, đồng chí.
 17. Tiếng ru Con ong làm mật, yờu hoa Con cỏ bơi, yờu nước; con chim ca, yờu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yờu đồng chớ, yờu người anh em. Một ngụi sao chẳng sỏng đờm Một thõn lỳa chớn, chẳng nờn mựa vàng Một người - đõu phải nhõn gian? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thụi! Nỳi cao bởi cú đất bồi Nỳi chờ đất thấp, nỳi ngồi ở đõu? Muụn dũng sụng đổ biển sõu Biển chờ sụng nhỏ, biển đõu nước cũn? Tố Hữu
 18. Con ong làm mật, yờu hoa Con cỏ bơi, yờu nước; con chim ca, yờu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yờu đồng chớ, yờu người anh em.
 19. Học thuộc lũng Tiếng ru Con ong làm mật, yờu hoa Con cỏ bơi, yờu nước; con chim ca, yờu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yờu đồng chớ, yờu người anh em. Một ngụi sao chẳng sỏng đờm Một thõn lỳa chớn, chẳng nờn mựa vàng Một người - đõu phải nhõn gian? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thụi! Nỳi cao bởi cú đất bồi Nỳi chờ đất thấp, nỳi ngồi ở đõu? Muụn dũng sụng đổ biển sõu Biển chờ sụng nhỏ, biển đõu nước cũn? Tố Hữu
 20. Thứ năm ngày 07 thỏng 10 năm 2010 Học thuộc lũng Tập đọc Tiếng ru Con ong làm mật, . Con cỏ bơi, ; con chim ca, Con người muốn sống, . Phải yờu , yờu người Một ngụi sao . Một thõn lỳa chớn, chẳng nờn . Một người - đõu phải ? Sống chăng, . mà thụi!
 21. Thứ năm ngày 07 thỏng 10 năm 2010 Học thuộc lũng Tập đọc : Tiếng ru Con ong Con ; con Con người Phải yờu Một ngụi sao Một thõn lỳa , Một người - .? Sống !
 22. Cuộc thi Thi đọc thuộc lũng
 23. Hóy đọc khổ thơ cú Hóy đọc cõu thơ tiếng đầu tiờn là g hoa thnúiầ lờnn ý chớnh của “Nỳi” ụn cả bàik thơỳ ! B Hóy đọc khổ thơ thứ 2 ! Hóy đọc 1 khổ thơ mà em thớch ! 5 Bài thơ khuyờn chỳng ta điều gỡ? 4 1 2 3
 24. c Ban giám khảo m ính chú ạnh khỏ K Hạnh phúc ! e Chúc các em CHĂM NGOAN HỌC GIỎI !