Bài giảng Toán Lớp 3 - Luyện tập chung (Trang 136) - Trường Tiểu học Minh Khai A

Bài 3:

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

Tóm tắt:

3 học sinh:   1 nhóm

12 học sinh:  … nhóm?

ppt 5 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Luyện tập chung (Trang 136) - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_luyen_tap_chung_trang_136_truong_tieu_h.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Luyện tập chung (Trang 136) - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. Bµi 1: TÝnh nhÈm a) 2 x 4= 8 3x 5 =15 4x 3 =125 x2 =10 8 : 2 = 4 15:3 = 5 12:4 = 3 10:5 =2 8 : 4 = 2 15:5 = 3 12:3 = 4 10:2 =5
  2. b) 2cm x 4 = 8cm 10dm : 5 = 2dm 5dm x 3 = 15dm 12cm : 4 = 3cm 4l x 5 = 20l 18l : 3 = 6l 4cm x 2 = 8cm 8cm : 2 = 4cm 20dm: 2 = 10dm
  3. Bài 2. Tính: a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20 3 x 10 -14 = 30 - 14 = 16 b) 2 : 2 x 0 = 1x 0 = 0 0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6
  4. Bµi 3: b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm? Tãm t¾t: 3 học sinh: 1 nhóm 12 học sinh: nhóm?
  5. Tãm t¾t: 3 học sinh: 1 nhóm 12 học sinh: nhóm? Bµi gi¶i Mười hai học sinh chia thành số nhóm là: 12 : 3 = 4 (nhóm) §¸p sè: 4 nhóm