Bản nhận xét Sách giáo khoa Lớp 3 - Môn Toán (Sách Cánh diều)

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Sách giáo khoa môn Toán BỘ KNTT và CS

Tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiêu chí  Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa 
1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố
a)  Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng. 

 

     * Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh qua các bài học: 

- BT5/trang 14 (tập 1): với dữ liệu ngày hội đầu xuân có đô vật tham gia thi đấu => phù hợp với văn hóa, truyền thống của dân tộc và Thành phố.

- Bài “Bảng nhân 9, bảng chia 9”: Hoạt động hóa dân tộc và của thành phố. khám phá có hình ảnh múa rồng phù hợp với truyền thống văn

- BT1/trang 69 (tập 1): Giải ô số để tìm ra di tích nổi tiếng Chùa Một Cột => BT vừa mang tính sáng tạo trong cách giải bài của HS, vừa mang đậm truyền thống của dân tộc giúp các em tự hào với văn hóa dân tộc.

docx 10 trang Hoàng Cúc 22/02/2023 6880
Bạn đang xem tài liệu "Bản nhận xét Sách giáo khoa Lớp 3 - Môn Toán (Sách Cánh diều)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxban_nhan_xet_sach_giao_khoa_lop_3_mon_toan.docx

Nội dung text: Bản nhận xét Sách giáo khoa Lớp 3 - Môn Toán (Sách Cánh diều)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 - MÔN TOÁN Họ và tên: Chức vụ: . Đơn vị công tác: . Các căn cứ nhận xét: Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Sách giáo khoa môn Toán BỘ KNTT và CS Tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Tiêu chí Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa 1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, * Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền đạo đức, lối sống cho học sinh thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành thành phố, giúp các em thấm phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, nhuần, tự hào với văn hóa, truyền truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của thống năng động, sáng tạo, nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh qua các bài học: tình của Thành phố Hồ Chí Minh, - BT5/trang 14 (tập 1): với dữ liệu ngày hội đầu xuân tự hào là công dân của Việt Nam, có đô vật tham gia thi đấu => phù hợp với văn hóa, sống có trách nhiệm với gia đình, truyền thống của dân tộc và Thành phố. xã hội và cộng đồng. - Bài “Bảng nhân 9, bảng chia 9”: Hoạt động hóa dân tộc và của thành phố. khám phá có hình ảnh múa rồng phù hợp với truyền thống văn - BT1/trang 69 (tập 1): Giải ô số để tìm ra di tích nổi tiếng Chùa Một Cột => BT vừa mang tính sáng tạo trong cách giải bài của HS, vừa mang đậm truyền thống của dân tộc giúp các em tự hào với văn hóa dân tộc. b) Kiến thức hiện đại, hội nhập * Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, khu vực và quốc tế, có giá trị liên có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày,
  2. Tiêu chí Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa hệ thực tiễn đến đời sống hằng môi trường xung quanh học sinh qua các bài học: ngày, môi trường xung quanh học - Bài “Ôn tập đo lường”: các bài tập cân, đong chất sinh. lỏng, xem giờ, giáo dục tiết kiệm nước có lượng kiến thức chung với hệ thống đo lường của quốc tế mang tính hiện đại, hội nhập với quốc tế; các dụng cụ cân đo, đong, đếm (cân, can, thùng, đồng hồ ) dễ tìm kiếm trong thực tế đời sống. * Có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh. - Bài “Luyện tập” trang 24 – Tập 1: Phần giới thiệu cân nặng của hổ, báo, sư tử gần gũi với môi trường hiện có của Thành phố là Thảo Cầm Viên. - BT3/trang 68 (tập 1): BT tập lấy cốt truyện từ truyện ngụ ngôn cung cấp tốt vốn sống thực tế cho HS. c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, * Phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn văn hóa người Việt Nam trên mọi hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong miền đất nước, trong đó có chú đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, trọng đến phong tục, tập quán, lối văn hóa của Thành phố. sống, văn hóa của Thành phố. - BT3/trang 27 (tập 1): các bạn quyên góp sách vở để giúp đỡ cho các bạn bị thiên tai lũ lụt => Phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam giàu lòng nhân ái và phù hợp với lối sống của người dân Thành phố Nhân ái – Nghĩa tình. d) Đáp ứng được định hướng phát * Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và triển giáo dục và đào tạo của đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Thành phố, xây dựng Thành phố Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào Hồ Chí Minh trở thành Đô thị tạo nguồn nhân lực chất lượng cao qua bài học: thông minh, hướng đến đào tạo - BT3/trang 26 (tập 1): Biểu diễn đường giao thông nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với hình ảnh đô thị Thành phố nơi các em đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu đang sinh sống. cầu hội nhập khu vực và quốc tế. e) Khuyến khích học sinh thực * Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa hành nghiên cứu khoa học, phát học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình huy tính tích cực chủ động học thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tập, hình thành kĩ năng tự học, tự giáo dục gợi mở qua bài học: nghiên cứu cho học sinh, giáo dục - Hình ảnh minh họa cáp treo vận hành lên đỉnh núi gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh BT3/trang 40 (tập 1): kích thích cho HS ước mơ sáng trải nghiệm, phát huy tối đa khả tạo khoa học kĩ thuật phục vụ đời sống ngày càng năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận tiện ích hơn. - BT3/trang 65 (tập 1): BT buộc HS vận dụng quan
  3. Tiêu chí Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa dụng kiến thức vào cuộc sống. sát thực tế từ đó suy luận cách tìm chiều dài, chiều rộng của cái ao => Phát huy tốt tính chủ động sáng tạo của HS. 2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông a) Phù hợp với năng lực, trình độ * Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo bộ quản lý, giáo viên, phục vụ mục tiêu giáo dục, viên, phục vụ mục tiêu giáo nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ dục, nhất là trong tổ chức dạy học đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, thành người công dân toàn cầu. rèn luyện kĩ năng mềm giúp học - BT2/trang 15 (tập 1): Hình ảnh Rô-bốt hái bưởi phù sinh trở thành người công dân hợp với chủ đề STEM về toán học, khoa học và công toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình nghệ. hội nhập khu vực và quốc tế của - BT4/trang 71 (tập 1): Tìm đường đi qua mê cung Thành phố. tới tòa thành giúp HS tính toán khoa học để đến mục tiêu nhanh nhất, đáp ứng tốt cho mô hình học tập STEM. b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật * Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy chất và thiết bị dạy học hiện đại, học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh công nghệ thông tin. về công nghệ thông tin và truyền - Bài “Ôn tập hình học”: các hình ảnh về Rô-bốt hút thông trong tổ chức các hoạt động bụi, khối ru-bích, quả địa cầu, các khối vuông, tròn, giáo dục. hộp phù hợp với thiết bị trình chiếu sẵn có (bảng tương tác) được trang bị bằng hình thức xã hội hóa theo chủ trương của Thành phố. * Phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục. - BT3/trang 10 (tập 2): Rô-bốt qua 4 cầu nổi tiếng ở các miền của đất nước => Đáp ứng tốt về truyền thông trong hoạt động giáo dục. c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo * Tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm điều kiện khuyến khích cán bộ chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục quản lý và giáo viên tâm huyết, kỹ năng thực hành xã hội. năng động, sáng tạo, phát huy - Các hoạt động thực hành ước lượng, đo lường, hoạt năng lực, sở trường, tổ chức dạy động trò chơi giúp HS phát triển phẩm chất yêu lao học theo định hướng phát huy động, học tập, phát huy tính trung thực, ý thức chủ phẩm chất và năng lực của học động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin; đồng thời sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng phát triển các năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực thực hành xã hội. giải quyết vấn đề và sáng tạo. d) Đáp ứng tích cực và có tính mở * Kết hợp xây dựng nội dung với phương pháp dạy trong đổi mới hình thức tổ chức, học, hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực học tập phương pháp giảng dạy - học tập, của HS so với yêu cầu cần đạt của bài học, chủ đề
  4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 - MÔN TOÁN Họ và tên: Chức vụ: . Đơn vị công tác: . Các căn cứ nhận xét: Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Sách giáo khoa môn Toán BỘ KNTT và CS Tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Tiêu chí Minh chứng đáp ứng của sách giáo khoa 1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, * Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền đạo đức, lối sống cho học sinh thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành thành phố, giúp các em thấm phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, nhuần, tự hào với văn hóa, truyền truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của thống năng động, sáng tạo, nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh qua các bài học: tình của Thành phố Hồ Chí Minh, - BT5/trang 14 (tập 1): với dữ liệu ngày hội đầu xuân tự hào là công dân của Việt Nam, có đô vật tham gia thi đấu => phù hợp với văn hóa, sống có trách nhiệm với gia đình, truyền thống của dân tộc và Thành phố. xã hội và cộng đồng. - Bài “Bảng nhân 9, bảng chia 9”: Hoạt động hóa dân tộc và của thành phố. khám phá có hình ảnh múa rồng phù hợp với truyền thống văn - BT1/trang 69 (tập 1): Giải ô số để tìm ra di tích nổi tiếng Chùa Một Cột => BT vừa mang tính sáng tạo trong cách giải bài của HS, vừa mang đậm truyền thống của dân tộc giúp các em tự hào với văn hóa dân tộc. b) Kiến thức hiện đại, hội nhập * Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, khu vực và quốc tế, có giá trị liên có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày,