Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối Lớp 1 - Sách Kết nối tri thức - Năm học 2021-2022

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 1 môn Toán 

Tuần, tháng  Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 
CHỦ ĐỀ  TÊN BÀI HỌC  THỜI LƯỢNG/ TIẾT 
    HỌC KÌ I - TẬP 1       
1 1- Các số từ 0 đến 10 (20 tiết) Tiết học đầu tiên 1    
Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 2    
Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 3    
2 Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 4    
Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - Tiết 1 5    
Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - Tiết 2 6    
3 Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - Tiết 3 7    
Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 1 8    
Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 2 9    
4 Bài 4: So sánh số - Tiết 1 10    
    Bài 4: So sánh số - Tiết 2 11    
Bài 4: So sánh số - Tiết 3 12    
5 Bài 4: So sánh số - Tiết 4 13    
Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 1 14    
Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 2 15    
6 Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 3 16    
Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 1 17    
Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 2 18    
7 Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 3 19    
Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 4 20    
2- Làm quen với một số hình phẳng (5 tiết) Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật - Tiết 1 21    
doc 50 trang Hoàng Cúc 24/02/2023 3060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối Lớp 1 - Sách Kết nối tri thức - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_cac_mon_hoc_hoat_dong_giao_duc_khoi_lop_1_s.doc

Nội dung text: Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối Lớp 1 - Sách Kết nối tri thức - Năm học 2021-2022

  1. Kế hoạch dạy học các môn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống theo Công văn 2345 gồm 8 môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật nhằm xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học, mời các thầy cô tham khảo. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1 Năm học 2021 – 2022 I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền ) II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn, ) III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 1 môn Toán Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội Tuần, THỜI dung, thời lượng, thiết bị Ghi tháng CHỦ ĐỀ TÊN BÀI HỌC LƯỢNG/ dạy học và học liệu tham chú TIẾT khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức ) HỌC KÌ I - TẬP 1 Tiết học đầu tiên 1 Bài 1: Các số 0, 1, 2 1 1- Các số từ 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 0 đến 10 (20 Bài 1: Các số 0, 1, tiết) 3 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 2 Bài 1: Các số 0, 1, 4
  2. 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) Bài 2: Các số 6, 7, 5 8, 9, 10 - Tiết 1 Bài 2: Các số 6, 7, 6 8, 9, 10 - Tiết 2 Bài 2: Các số 6, 7, 7 8, 9, 10 - Tiết 3 Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - 8 3 Tiết 1 Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - 9 Tiết 2 Bài 4: So sánh số - 4 10 Tiết 1 Bài 4: So sánh số - 11 Tiết 2 Bài 4: So sánh số - 12 Tiết 3 Bài 4: So sánh số - 13 Tiết 4 Bài 5: Mấy và mấy 5 14 - Tiết 1 Bài 5: Mấy và mấy 15 - Tiết 2 Bài 5: Mấy và mấy 16 - Tiết 3 Bài 6: Luyện tập 6 17 chung - Tiết 1 Bài 6: Luyện tập 18 chung - Tiết 2 Bài 6: Luyện tập 19 chung - Tiết 3 Bài 6: Luyện tập 20 chung - Tiết 4 7 2- Làm quen Bài 7: Hình vuông, với một số hình tròn, hình tam 21 hình phẳng giác, hình chữ nhật (5 tiết) - Tiết 1
  3. Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam 22 giác, hình chữ nhật - Tiết 2 Bài 8: Thực hành 8 lắp ghép, xếp hình 23 - Tiết 1 Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình 24 - Tiết 2 Bài 9:Luyện tập 9 25 chung Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - 26 Tiết 1 Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - 27 Tiết 2 Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - 28 Tiết 3 Bài 10: Phép cộng 10 trong phạm vi 10 - 29 Tiết 4 3- Phép Bài 10: Phép cộng cộng, phép trong phạm vi 10 - 30 trừ trong Tiết 5 phạm vi 10 (18 tiết) Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - 31 Tiết 6 Bài 11: Phép trừ 11 trong phạm vi 10 - 32 Tiết 1 Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - 33 Tiết 2 Bài 11: Phép trừ 12 trong phạm vi 10 - 34 Tiết 3 Bài 11: Phép trừ 35
  4. trong phạm vi 10 - Tiết 4 Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - 36 Tiết 5 Bài 11: Phép trừ 13 trong phạm vi 10 - 37 Tiết 6 Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong 38 phạm vi 10 - Tiết 1 Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong 39 phạm vi 10 - Tiết 2 Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong 40 phạm vi 10 - Tiết 3 14 Bài 13: Luyện tập 41 chung - Tiết 1 Bài 13: Luyện tập 42 chung - Tiết 2 Bài 13: Luyện tập 43 chung - Tiết 3 Bài 14: Khối lập phương, khối hộp 44 15 chữ nhật - Tiết 1 Bài 14: Khối lập phương, khối hộp 45 4- Làm quen chữ nhật - Tiết 2 với một số Bài 15: Vị trí, định hình khối (5 hướng trong không 46 tiết) gian - Tiết 1 Bài 15: Vị trí, định 16 hướng trong không 47 gian - Tiết 2 Bài 16: Luyện tập 48 chung 5 -Ôn tập Bài 17: Ôn tập các 17 Học kì I (6 số trong phạm vi 49 tiết) 10 - Tiết 1
  5. Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 50 10 - Tiết 2 Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép 51 trừ trong phạm vi 10 - Tiết 1 Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép 52 trừ trong phạm vi 10 - Tiết 2 18 Bài 19: Ôn tập 53 hình học Bài 20: Ôn tập 54 chung HỌC KÌ II - TẬP 2 Bài 21: Số có hai 55 chữ số - Tiết 1 Bài 21: Số có hai 19 56 chữ số - Tiết 2 Bài 21: Số có hai 57 chữ số - Tiết 3 Bài 21: Số có hai 58 chữ số - Tiết 4 Bài 21: Số có hai 20 59 chữ số - Tiết 5 6 - Các số Bài 21: Số có hai 60 đến 100 (12 chữ số - Tiết 6 tiết) Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Tiết 61 1 Bài 22: So sánh số 21 có hai chữ số - Tiết 62 2 Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Tiết 63 3 Bài 23: Bảng các 22 64 số từ 1 đến 100
  6. Bài 24: Luyện tập 65 chung - Tiết 1 Bài 24: Luyện tập 66 chung - Tiết 2 Bài 25: Dài hơn, 67 ngắn hơn - Tiết 1 Bài 25: Dài hơn, 23 68 ngắn hơn - Tiết 2 Bài 26: Đơn vị đo 69 độ dài - Tiết 1 Bài 26: Đơn vị đo 70 độ dài - Tiết 2 7- Độ dài và đo độ dài (8 Bài 27: Thực hành ước lượng và đo 71 24 tiết) độ dài - Tiết 1 Bài 27: Thực hành ước lượng và đo 72 độ dài - Tiết 2 Bài 28: Luyện tập 73 chung - Tiết 1 Bài 28: Luyện tập 74 chung - Tiết 2 25 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số 75 với số có một chữ số - Tiết 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số 76 8- Phép với số có một chữ cộng , phép số - Tiết 2 trừ (không Bài 30: Phép cộng nhớ )trong số có hai chữ số 26 77 phạm vi với số có hai chữ 100(14tiết) số - Tiết 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số 78 với số có hai chữ số - Tiết 2 Bài 31: Phép trừ số 27 79 có hai chữ số cho
  7. Kế hoạch dạy học các môn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống theo Công văn 2345 gồm 8 môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật nhằm xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học, mời các thầy cô tham khảo. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1 Năm học 2021 – 2022 I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền ) II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn, ) III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 1 môn Toán Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội Tuần, THỜI dung, thời lượng, thiết bị Ghi tháng CHỦ ĐỀ TÊN BÀI HỌC LƯỢNG/ dạy học và học liệu tham chú TIẾT khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức ) HỌC KÌ I - TẬP 1 Tiết học đầu tiên 1 Bài 1: Các số 0, 1, 2 1 1- Các số từ 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 0 đến 10 (20 Bài 1: Các số 0, 1, tiết) 3 2, 3, 4, 5 (Tiết 1) 2 Bài 1: Các số 0, 1, 4