Bài giảng Toán Lớp 3 - Bảng chia 5 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bỡnh hoa. Hỏi mỗi bỡnh có mấy bông hoa?

Tóm tắt:

 5 bỡnh : 15 bông hoa

 Mỗi bỡnh : … bông hoa?

Tóm tắt:

 5 bỡnh hoa: 15 bông hoa

 Mỗi bỡnh: … bông hoa?

Bài giải:

Mỗi bỡnh có số bông hoa là:

15 : 5 = 3 (bông hoa)

                éáp số: 3 bông hoa
ppt 8 trang Thu Yến 14/12/2023 1040
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bảng chia 5 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bang_chia_5_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bảng chia 5 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. Toán Bảng chia 5 5  4 = 20 20 : 5 = 4 20 : 4 = 5
  2. 5  1 = 5 5 : 5 = 1 5  2 = 10 10 : 5 = 2 5  3 = 15 15 : 5 = 3 5  4 = 20 20 : 5 = 4 5  5 = 25 25 : 5 = 5 5  6 = 30 30 : 5 = 6 5  7 = 35 35 : 5 = 7 5  8 = 40 40 : 5 = 8 5  9 = 45 45 : 5 = 9 5  10 = 50 50 : 5 = 10
  3. 5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10
  4. Bài 1: Số: Số bị 10 20 30 40 50 45 35 25 15 5 chia Số 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 chia 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 Thơng
  5. Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bỡnh hoa. Hỏi mỗi bỡnh có mấy bông hoa? Tóm tắt: 5 bỡnh : 15 bông hoa Mỗi bỡnh : bông hoa?
  6. Tóm tắt: 5 bỡnh hoa: 15 bông hoa Mỗi bỡnh: bông hoa? Bài giải: MỗiSố bông bỡnh có hoa số mỗi bông bỡnh hoa có là: là: 15 : 5 = 3 (bông hoa) Đáp số: 3 bông hoa
  7. Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bỡnh hoa, mỗi bỡnh có 5 bông. Hỏi cắm đợc mấy bỡnh hoa? Tóm tắt: 5 bông hoa: 1bỡnh hoa 15 bông hoa: bỡnh hoa?
  8. Tóm tắt: 5 bỡnh : 15 bông hoa Mỗi bỡnh : bông hoa? Bài giải: Số bỡnh hoa cắm đợc là: 15 : 5 = 3 (bỡnh hoa) Đáp số: 3 bỡnh hoa