Bài giảng Toán Lớp 3 - Một phần tư - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

+ Phần tô mầu là một phần tư hình vuông.

+ Hình vuông trên được chia thành bốn phần bằng nhau.

+ Mỗi phần được chia là một phần tư hình vuông.

ppt 7 trang Thu Yến 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Một phần tư - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_mot_phan_tu_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Một phần tư - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç : a . 12 : 4 = 6 : 2 b. 28 : 4 > 2 x 3
  2. Toán Một phần tư - Hình+ Hình vuông vuông được được chia chia thành thành mấy 4 hìnhhình tamtam giác?giác. - So+ sánh 4 hình 4 hình tam tamgiác giác?bằng nhau. - Vậy+ Hìnhcô đã vuông chia hình được vuông chia thànhtrên 4 phầnthành bằng mấy nhau.phần bằng nhau?
  3. Toán Một phần tư +- PhầnPhần tôtô màumầu làlà mộtmột phầnphần mấytư hình của vuông.hình vuông? +- HìnhHình vuôngvuông trêntrên đượcđược chiachia thànhthành bốnmấy phần phần bằng bằng nhau. nhau? Mỗi phần là một phần mấy của hình vuông? + Mỗi phần được chia là một phần tư hình vuông.
  4. Toán Một phần tư - Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một phần, được một phần tư 1 hình vuông. 4 1 - Một phần tư viết là: 4
  5. Toán Một phần tư * Luyện tập: Bài tập 1: Đã tô màu 1 hình nào? 4 A B C D
  6. * Luyện tập: 1 Bµi 2 : H×nh nµo cã sè « vu«ng ®îc t« mµu ? 4 A C B D
  7. * Luyện tập: 1 Bµi 3 : H×nh nµo ®· khoanh vµo sè con thá ? 4 a b