Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cánh diều)

Tuần  Bài/chủ đề  Yêu cầu cần đạt  TLDH      Tiết  Ghi chú 
TUẦN 1  Bài mở đầu : Em là học sinh

Làm quen với thầy cô và bạn bè.

Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...

Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),..

4 tiết     1- 4  
  Bài 1: a,c

- Nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu-âm chính” : ca.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ.

- Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.

3 tiết   HTTCDH: Tại lớp 5-7  
  Tập viết sau bài 1 - Tô, viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca. chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1 , tập một 1 tiết   HTTCDH: Tại lớp 8  
doc 79 trang Hoàng Cúc 24/02/2023 5540
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cánh diều)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_mon_tieng_viet_lop_1_sach_canh_dieu.doc

Nội dung text: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cánh diều)

  1. Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều • Kế hoạch dạy học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt • Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều năm 2021 - 2022 để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất. Kế hoạch dạy học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 Bài/chủ Ghi Tuần Yêu cầu cần đạt TLDH Tiết đề chú Làm quen với thầy cô và bạn bè. Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với Bài mở bạn, đầu : Em TUẦN 1 4 tiết 1- 4 là học Có tư thế ngồi đọc, ngồi sinh viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT), - Nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu- âm chính” : ca. - Nhìn tranh, ảnh minh họa, HTTCDH: Bài 1: a,c phát âm và tự phát hiện 3 tiết 5-7 Tại lớp được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ. - Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.
  2. - Tô, viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca. chữ thường cỡ vừa đúng kiểu Tập viết đều nét đưa bút đúng quy HTTCDH: 1 tiết 8 sau bài 1 trình viết, dãn đúng khoảng Tại lớp cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1 , tập một - Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc. - Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá Bài 2. cà, HTTCDH: 2 tiết 9-10 cá - Nhìn hình minh họa, phát Tại lớp âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh huyền, thanh sắc. - Viết đúng các tiếng cà, cá (trên bảng con) - Tô, viết đúng các tiếng cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu sắc, dấu huyền, Tập viết HTTCDH: đặt dấu đúng vị trí, đưa bút 1 tiết 11 (sau bài 2) Tại lớp đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1 , tập một - Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh. Bài 3 Kể chuyện HTTCDH: - Nhìn tranh ( không cần 1 tiết 12 Hai con Tại lớp GV hỏi), có thể tự kể từng dê đoạn của câu chuyện. - Nhận biết và đánh giá được tính cách hai nhân vật dê đen và dê trắng.
  3. - Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Phải biết nhường nhịn nhau, tranh giành, đánh nhau thì sẽ có kết quả đáng buồn. - Biết đọc viết đúng các âm a, c đã học . - Biết ghép âm âm c với a với các dấu thanh đã học để HTTCDH: Luyện tập 3 tiết 13-14 tạo thành các tiếng , đọc và Tại lớp viết được các tiếng đó . - Đọc đúng các bài tập đọc trong tuần - Nhận biết các âm và chữ cái o, ô ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có o, ô với các mô hình “âm đầu + âm chính”: co, cô. TUẦN HTTCDH: Bài 4. o, ô 2 tiết 15-16 - Nhìn tranh, ảnh minh họa, Tại lớp 2 phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm o, âm ô - Biết viết trên bảng con các chữ o và ô và tiếng co, cô. - Nhận biết thanh hỏi và dấu hỏi, thanh nặng và dấu nặng. - Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cỏ, cọ. Bài 5. cỏ, HTTCDH: 2 tiết 17-18 cọ - Nhìn hình minh họa, phát Tại lớp âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh hỏi, thanh nặng. - Viết đúng các tiếng cỏ, cọ (trên bảng con) - Tô, viết đúng các chữ o, ô Tập viết các tiếng co, cô, cỏ, cọ, cổ, HTTCDH: (sau bài 4, cộ – chữ thường cỡ vừa 1 tiết 19 Tại lớp 5) đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn
  4. đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1 , tập một. - Nhận biết các âm và chữ cái ơ, d ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ơ, d với các mô hình “âm đầu + âm chính” ; “âm đầu + âm chính + thanh”. HTTCDH: Bài 6. ơ, d 2 tiết 20-21 Tại lớp - Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ơ, âm d - Biết viết trên bảng con các chữ ơ và d và tiếng cờ, da. - Nhận biết các âm và chữ cái đ, e ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có đ, e với các mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”. HTTCDH: Bài 7. đ, e 2 tiết 22-23 - Nhìn tranh, ảnh minh họa, Tại lớp phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm đ, âm e - Biết viết trên bảng con các chữ đ và e và tiếng đe. - Tô, viết đúng các chữ ơ, d, đ, e, các tiếng cờ, da, đe – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng Tập viết quy trình viết, dãn đúng HTTCDH: (sau bài 6, khoảng cách giữa các con 2 tiết 24 Tại lớp 7) chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1 , tập một. - Tô viết đúng các chữ số: 0, 1. - Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Bài 8. Kể - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, chuyện HTTCDH: trả lời được từng câu hỏi 1 tiết 25 Chồn con Tại lớp dưới tranh. đi học - Nhìn tranh, không cần GV hỏi, có thể tự kể từng đoạn
  5. của câu chuyện. - Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Trẻ em phải chăm học. Có học mới biết chữ, biết nhiều điều bổ ích. - Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”. Biết thêm các thanh đã học vào Bài 9. Ôn mỗi tiếng để tạo tiếng mới. HTTCDH: 1 tiết 26 tập Tại lớp - Đọc đúng bài tập đọc - Tìm đúng từ ứng với mỗi hình. - Biết đọc viết đúng các âm o,ô ơ, d,e đã học . - Biết ghép các âm đã học với các dấu thanh để tạo HTTCDH: Luyện tập 3 tiết 27-28 thành các tiếng , đọc và viết Tại lớp được các tiếng đó . - Đọc đúng các bài tập đọc trong tuần - Nhận biết các âm và chữ cái ê, l ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ê, l với các mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính TUẦN + thanh”. Bài 10. ê, HTTCDH: 2 tiết 29-30 l Tại lớp 3 - Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l - Biết viết trên bảng con các chữ ê, l và tiếng lê - Nhận biết các âm và chữ cái b; nhận biết thanh ngã, dấu ngã, đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm b Bài 11. b, HTTCDH: “mô hình “âm đầu + âm 2 tiết 31-32 bễ Tại lớp chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”. - Nhìn hình, phát âm và tự
  6. Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều • Kế hoạch dạy học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt • Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều năm 2021 - 2022 để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất. Kế hoạch dạy học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 Bài/chủ Ghi Tuần Yêu cầu cần đạt TLDH Tiết đề chú Làm quen với thầy cô và bạn bè. Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với Bài mở bạn, đầu : Em TUẦN 1 4 tiết 1- 4 là học Có tư thế ngồi đọc, ngồi sinh viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT), - Nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu- âm chính” : ca. - Nhìn tranh, ảnh minh họa, HTTCDH: Bài 1: a,c phát âm và tự phát hiện 3 tiết 5-7 Tại lớp được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ. - Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.